Borç Finansmanı

Dış Ticaret Finansmanı

Başvuru Formu

Uzmanlarımız, başvurunuz ile ilgili olarak size en kısa sürede ulaşacaktır.
Dış Ticaret Finansmanı, ithalat ve/veya ihracat faaliyeti bulunan, Yurt İçi veya Yurt Dışında faaliyet göstermekte olan şirketlerin çeşitli finansman ihtiyaçlarına çözüm olan, düşük maliyet ve uzun vadeli finansman ürünlerinin bütününü kapsar.

Özellikle reel sektör içerisinde faaliyet gösteren Türk şirketleri, hammadde/mamül/yarımamül alımları için ihtiyaç duydukları finansmanı yüksek maliyetler ve ihtiyaç duyulandan daha kısa vadelerle kullanabilmektedirler.

Bunun nedeni; Türk şirketleri için, ticaretin finansmanına uygun yeterli finansman kaynak ve çeşitliliğin bulunamamasıdır. Aynı zamanda üretimi bulunan, hammadde/mamül/yarımamül alımı olan, bunu iç ve dış piyaslarda satışa sunan işletmelerin, yapmış oldukları tahsilat süresi ile finansman vadelerini örtüştürememesi, yani vade uyuşmazlığı, ya da ihracat -iç pazar satışlarından doğan ticaret bedellerinin zamanında tahsil edilememesinden dolayıdır.

Bu tesbitten yola çıkarak; MMI Group bu şirketlere, ister Yurt İçi isterse Yurt Dışı işlemi olsun, daha uzun vadeli ve düşük maliyetli, çeşitli finansman enstrümanları ile destek vermektedir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sektör gözetmeksizin; Yurtiçi ya da yurtdışı hammadde/mamül/yarımamül alımı (İthalat ya da Yurt İçi) ve/veya ihracatı olan Kobi ve Kobi üstü Kurumsal Şirketler.

SAĞLANAN FAYDALAR

 • Mevcut vadelere kıyasla daha uzun vadeler sağlanabilmesi (4 yıla kadar),
 • Mevcut finansman maliyetlerinin aşağıya çekilmesi,
 • Vade boyunca hiçbir ödemenin olmaması,
 • Ticaret Bedeli+Masrafların dönem sonunda ödenebilmesi,
 • KKDF’nin sıfıra indirgenmesi,
 • İşlemlerin talebe göre USD, EURO veya TL olarak yapılabilmesi,
 • İhracat alacaklarının önceden tahsil edilebilmesi,
 • Yurt Dışı ile yapılan ticaret kadar Yurt İçinde yapılan ticarete de rahatlıkla destek verilebilmesi,
 • Uzun vadede banka borçluluk oranının aşağıya çekilmesi ve bu sayede şirket bilançolarının güçlenmesi,
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı banka ve fon seçenekleri,

KRİTERLER

 • Söz konusu şirketin kredibiliteye sahip olması,
 • Pozitif nakit akışına sahip olması,
 • İthalat ve/veya ihracat faaliyetinin bulunması gerekmektedir.

FİNANSMAN KONUSU

 • Sektör gözetmeksizin ticaretin finansmanı çalışması,
 • Yurtiçi işlemleri,
 • Yurtdışı işlemleri.

SÜREÇ

 • Finansman talebinde bulunan şirket ile ön bir görüşme gerçekleşir,
 • Tarafımızca yapılan analizler sonrasında 2 iş günü içerisinde geri dönüş sağlanır,
 • Bu analiz sonucunda, şirket ile fayda-zarar tesbit görüşmesi yapılır,
 • Kredi çalışmasının uygun görülmesi durumunda şirket ile sözleşme imzalanır,
 • Şirket ihtiyacına bağlı olarak belirlenen kriterler çerçevesinde işlem başlatılır,
 • İşlem süresi finansal enstrüman ya da çalışma kapsamına bağlı olarak farklılık göstermektedir, ancak 2 hafta kadar kısa bir sürede tamamlanabilen işlemler mevcuttur.

A.  Yurtiçi Ticaretin Finansmanı

Bilanço büyüklüğü gözetmeksizin, reel sektör içerisinde faaliyet göstermekte olan Türk şirketlerinin büyük bir çoğunluğu özellikle Yurt İçi hammadde/mamül/yarımamül alımları için finansman ihtiyacı duyduklarında, bankalardan alışılmış dövize endeksli ticari kredilere başvurmaktadırlar.

Halbuki kullanılan finansmanın, şirket ihtiyacına cevap veren, uzun vadeli, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli olması çok önemlidir. Ancak bu sayede, şirketler kârlılıklarını arttırabilir ve sırtlarında bulunan kredi yükünü hafifletebilirler.

MMI Group, engin tecrübesi ile birçok faydayı, şirketlere hızlı bir şekilde sağlayabilme beceresine sahip lider finansman danışmanlığı şirketidir.

B.  İhracatın Finansmanı

İhracatın finansmanı-ihracatçının finansmanı, ihracatçının mal ve hizmetleri sevk etmeden önce veya sonra sevk ettikten sonra, gereksinim duyduğu fonların sağlanmasıdır. Bu ihracat kredisi diğer adıyla ihracat destek kredisi yani fon çalışması, konuya hakim ve uzman bir ihracat danışmanlığı hizmeti alarak yapılmalıdır.
İhracatçılar, siparişi aldıklarında üretimi gerçekleştirmek için veya vadeli mal sattıklarında mal bedeli ödeninceye kadar, finansmana ihtiyaç duyarlar. İhracatın finansmanı iki şekilde olur:

 1. Sigorta Edilmesi: İhracatçının alacağını tahsil edememe riskine karşı alacağın sigortalanmasıdır. (Gayri-maddi finansman)
 2. Kredi Verilmesi: Bu da nakdi finansmandır.

ALACAK FİNANSMANI (FORTFAITING)

Forfaiting, ihracat-ithalat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilen bir finansman tekniğidir.

Forfaiting’de vade 3 aydan başlayarak 10 yıla kadar uzamakta olup, süresi; ihracat-ithalat konusu ürüne, ihracat yapılan veya ithalatı yapan ülkeye ve dünya ekonomilerine göre belirlenir.

Forfaiting, özellikle mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kurumu tarafından satın alınması olarak tanımlanabilmektedir.

Forfaiting (factoring ya da ihracatın factoring’i) işleminde genelde ithalatçının borcu karşılığında ihracatçıya verdiği emre yazılı senet ve poliçeler kullanılmakta, işlem gerçekleştikten sonra ihracatçının hiçbir yükümlülüğü kalmamaktadır.

Forfaiting, dış satımdan doğan orta ve uzun süreli alacakların nakde dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Özellikle mal ve hizmet ihracından oluşan ve belirlenmiş bir ödeme planına bağlı olarak tahsilatı yapılabilecek olan alacakların bir banka veya bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu tarafından satın alınması olarak da tanımlanabilir. Geniş bir tanımlama yapılacak olursa forfaiting; mal ve hizmet dışsatımından kaynaklanan orta ve uzun vadeli belgeli alacakların sabit bir faiz oranı ile rücu edilemez biçimde nakde çevrilmesini sağlayan bir dış satım finansman tekniği olarak ifade edilebilir.

C.  İthalatın Finansmanı

İthalatın finansmanını ikiye ayırmak mümkündür.
İthalat Finansmanı: İthalatçılara, malların mülkiyetini elde etmelerinden önce yapılan finansmandır.
İthalat Sonrası Finansman: İthalatçıların, malların mülkiyetini elde etmesinden sonraki finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İthalatın finansmanında kullanılan kaynaklara kısaca bakarsak:

 1. Vesaik Mukabili İthalat: İhracatçı tarafından, malların alıcının bulunduğu yere gidine kadar geçen süre için sağlanan kredidir.
 2. Akreditif Kredisi: İthalatçı tarafından, peşin ödeme yerine mallar gümrüğe ulaştığında ödeme yapılması, ithalatçıya sağlanmış bir kredi sayılabilir.
 3. Banka Kabulü: Satıcı tarafından, ibraz edilen poliçenin, ithalatçının bankası tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşir.

İhtiyaç duyulan her türlü ithalat kredileri, ithalat finansmanı  desteği için, konuya hakim ve uzman bir dış ticaret danışmanlık şirketinden ithalat danışmanlığı hizmeti almak büyük önem arz eder.

*Belirlenecek vade, kredi türü, faiz oranı ve masraflar finansman talebinde bulunan şirketin kredibilitesine, pozisyonuna ve ihtiyacına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.